0
0
0

Рекламации

>
Рекламации

Потребителят има право на рекламация за заявената и доставената стока.

Потребителят е длъжен да прегледа стоката за явни дефекти в момента на доставката. Ако открие такива дефекти, Потребителят подписва протокол за дефекти в присъствието на куриера, доставил стоката и незабавно предприема всички необходими действия да уведоми служител на musicdivision.bg (виж. Раздел „Контакти“). Ако несъответствието (дефектът) е съществен, musicdivision.bg може да предложи на Потребителя:

1. Да замени доставената неизправна стока с друга от същият вид (идентична) стока. В този случай разноските по връщането на неизправната стока са за сметка на musicdivision.bg, както и разноските за доставка  на друга от същият вид (идентична) стока.

2. Да отстрани дефекта на доставената стока в рамките на 30 дни, считано от съставянето на протокола за рекламация.

Потребителят няма право да иска намаляне на цената или разваляне на договора, съответно връщане на платената цена на musicdivision.bg ако musicdivision.bg предложи на Потребителя да замени стоката или да я ремонтира в срок от 30 дни. Потребителят няма право да иска разваляне на договора, ако несъответствието е незначително.

За скрити, неявни дефекти Потребителят има право на рекламация до две години, считано от датата на доставката или до два месеца от момента, в който е открил дефекта. За да предяви рекламацията Потребителят задължително трябва да предостави надлежен платежен документ за купената от musicdivision.bg стока със скрит дефект. За скрит дефект се приема само такъв, за който причината не може да е друга, освен отклонение от производствената норма за съответния продукт. Всякакви други несъответствия в закупената стока, като обичайните изхабяване и/или други промени в следствие на обичайната употреба на стоката, не подлежат на рекламация. Скритият дефект трябва да е  съществувал към момента на доставката, за да бъде уважена рекламацията. Неправилното боравене със стоката, което може да причини дефект, също е основание рекламацията да бъде отхвърлена.

Този раздел е неразделна част от Общите условия.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Нямате артикули в количката.